Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Теорија са историјом физичке културе

Шифра предмета
O404
ЕСПБ
6
Семестар
Седми
Професор
проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+0

Циљ

Упознавање студената са: теоретски ставови и законитости на којима се заснива развој физичке културе као и законитости које су условиле појаву и развој физичког васпитања, спорта и рекреације од најстаријих времена до данас.

Исход

Студенти ће стећи знања ради опште културе, професионалне едукације и развијање критичке свести. Студенати ће бити оспособљени за разумевање значаја физичке активности и физичког вежбања, самосталан рад и даље стручно усавршавање.