Стручни органи

Наставно-научно веће

Наставно-научно веће

Наставно-научно веће је највиши стручни орган одговоран за реализацију научног и наставног рада на Факултету. Чине га наставници и сарадници који су у сталном радном односу на Факултету. Декан и продекани су чланови већа по функцији са правом одлучивања. Декан је председник Већа по функцији. У раду Наставно-научног већа учествују и представници студената приликом расправљања и одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, и то: 20% студената од укупног броја чланова Наставно-научног већа. Мандат представника студената траје једну годину. Студентске представнике бира студентски парламент у складу са Законом.

Наставно-научно веће Факултета:

1. утврђује предлог Статута Факултета;
2. предлаже Савету кандидата за декана;
3. бира представнике Факултета у Савет Факултета, Савет Универзитета и Сенат Универзитета;
4. утврђује предлоге студијских програма основних студија, мастер студија, специјалистичких и докторских студија, по катедрама и доставља га Универзитету ради усвајања;
5. доноси наставни план и програм и других облика стручног образовања и усавршавања;
6. доноси програм научних истраживања;
7. спроводи поступак и доноси одлуку о стицању истраживачког звања, односно утврђује предлог за стицање научног звања, у складу са Законом којим се уређује наставно – истраживачка делатност;
8. одлучује о организовању докторских студија и облицима стручног образовања и усавршавања;
9. одлучује о организовању докторских студија и облицима стручног образовања и усавршавања;
10. одобрава теме докторских дисертација уз сагласност Универзитета;
11. доноси одлуке о оснивању или укидању катедара;
12. одређује ментора при изради докторске дисертације;
13. доноси Правилнике о раду организационих јединица;
14. предлаже Универзитету матичност Факултета за све облике студија;
15. даје мишљење Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину основних и докторских студија, чије се образовање финансира из буџета и који плаћају школарину;
16. одлучује о позиву гостујућих професора и професора по позиву;
17. доноси опште акте из своје надлежности;
18. спроводи поступак и утврђује предлог одлуке о признавању стране високошколске исправе и вредновању страних студијских програма;
19. даје одобрење да се наставник, односно сардник ангажује у другој високошколској установи;
20. утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
21. најмање једном годишње разматра извештаје о остваривању програма научног истраживања који доноси Факултет;
22. разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Факултета
23. обавља друге послове утврђене Законом и Статутом Факултета.

Наставно-научно веће Факултета пуноважно расправља и одлучује ако седници присуствује већина чланова, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова. Наставно-научно веће доноси Пословник о свом раду.

Чланови

 1. др Љубиша Лилић, редовни професор
 2. др Евагелиа Боли, редовни професор
 3. др Верољуб Станковић, редовни професор
 4. др Биљана Витошевић, редовни професор
 5. др Бранимир Мекић, редовни професор
 6. др Раде Стефановић, редовни професор
 7. др Топлица Стојановић, редовни професор
 8. др Слађан Каралеић, редовни професор
 9. др Веско Миленковић, редовни професор
 10. др Јадранка Коцић, редовни професор
 11. др Зоран Савић, редовни професор
 12. др Драгана Алексић, ванредни професор
 13. др Хаџи Саша Илић, ванредни професор
 14. др Хаџи Милош Видаковић, ванредни професор
 15. др Јасна Поповић, доцент
 16. др Татјана Поповић Илић, доцент
 17. др Милош Поповић, доцент
 18. др Драгана Митић, доцент
 19. др Игор Илић, доцент
 20. др Лазар Тоскић, доцент
 21. др Соња Антонијевић, асистент
 22. др Слађана Милошевић, асистент
 23. др Милица Бојовић, асистент
 24. др Дејан Стошић, асистент
 25. Раденко Арсенијевић, асистент
 26. Ђорђе Станић, асистент
 27. мр Зоран Мојсиловић, асистент
 28. Никола Утвић, асистент
 29. Милан Марковић, асистент
 30. Никола Аксовић, асистент

Последње вести

На Копаонику је одржана XI међународна Конференција „Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности“
26/03/2024By
Конкурс за упис полазника Програма стручног оспособљавања 11.03.-26.03.2024
06/03/2024By
Резултати испита из предмета Истраживања у примењеној психологији – јануарски испитни рок 2024.
22/02/2024By
Доц. др Лазар Тоскић именован за уредника специјалног издања часописа “Frontiers in Sport and Active Living”
19/02/2024By

Контакт служби

Служба за студентска питања

+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за опште и правне послове

+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за материјално – финансијско пословање

+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Предстојећи догађаји

Sites We Follow