Правна акта

Правилници

 1. Правилник о извођењу наставе, јединственој методологији доделе ЕСПБ, основама вредновања предиспитних обавеза и провери знања студената
 2. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 3. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената
 4. Правилник о условима, начину организовања и вредновања добровољног рада студената
 5. Правилник о ближим условима за избор у звање наставника – универзитетски
 6. Правилник о начину и поступку стицања звања наставника и заснивања радног односа на Универзитету у Приштини
 7. Правилник о начину и поступку провере знања језика страних држављана – кандидата за упис на студијски програм
 8. Правилник о вредновању резултата научно-истраживачког рада наставника и сарадника
 9. Правилник о организацији и систематизацији послова
 10. Правилник о основним академским и мастер академским студијама
 11. Правилник о начину полагања и оцењивања на испиту
 12. Правилник о раду
 13. Правилник о коришћењу књижног фонда и документације библиотеке факултета и раду библиотечког одбора
 14. Правилник о раду службе за наставу и студентска питања
 15. Правилник о студентском парламенту
 16. Правилник о процедури пријема студената
 17. Правилник о завршном / мастер раду
 18. Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима
 19. Правилник о научном и стручном усавршавању наставника и сарадника факултета
 20. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 21. Правилник о критеријумима и условима прелаза са других високошколских установа на факултет
 22. Правилник о стручно-педагошкој пракси
 23. Правилник о издавачкој делатности Факултета за спорт и физичко васпитање
 24. Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању кадрова у спорту и рекреацији
 25. Правилник о извођењу студијских програма на даљину

Последње вести

Распоред испита за децембарски испитни рок ОАС, МАС1 и МАС2 школске 2022/2023
30 новембра, 2023By
Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на Мастер академске студије – студијски програм Физичко васпитање и спорт – DLS за школску 2023/2024 годину у четвртом конкурсном року
18 новембра, 2023By
Јединствена ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на Мастер академске студије – студијски програм Физичко васпитање и спорт – DLS за школску 2023/2024 годину у четвртом конкурсном року
17 новембра, 2023By
Пријава за студентске картице
15 новембра, 2023By

Контакт служби

Служба за студентска питања

+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за опште и правне послове

+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за материјално – финансијско пословање

+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Предстојећи догађаји

Sites We Follow