Стручни органи

Катедре

Катедре

Катедра је наставно-научна организациона јединица коју чине наставници и сарадници сродних предмета. Чланови катедре су наставници и сарадници који су у радном односу на Факултету. Свака катедра има: шефа катедре, заменика шефа и секретара које именује декан, на предлог катедре. Катедра ради на седницама које сазива и њима руководи шеф катедре. Шеф катедре је дужан да сазове седницу катедре на захтев декана, Наставно –научног већа и већине чланова катедре. Мандат шефа, заменика шефа и секретара катедре траје три године.

Преко катедри се остварују студије на основу студијских програма за које је Факултет матичан. На Факултету постоје следеће катедре:

 1. Катедра теоријско-методолошких предмета;
 2. Катедра друштвено-хуманистичких предмета;
 3. Катедра биолошкo-медицинских предмета;
 4. Катедра индивидуалних спортова;
 5. Катедра методичких предмета
 6. Катедра колективних спортова и
 7. Катедра за примењену кинезиологију.

Катедра:

 1. организује извођење предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика рада са студентима за наставне предмете катедре;
 2. разматра рад наставника и сарадника;
 3. предлаже студијски програм наставних предмета;
 4. предлаже чланове комисије за припрему извештаја за избор наставника и сарадника;
 5. предлаже ментора и чланове комисија за оцену и одбрану магистарске тезе и докторске дисертације;
 6. предлаже ангажовање наставника, сарадника и истраживача у одговарајућем звању за извођење наставе за наставне предмете у оквиру уже научне области;
 7. даје иницијативу за покретање поступка за избор наставника и сардника;
 8. усваја теме за израду дипломских радова, одређује ментора и чланове комисија за одбрану дипломског рада;
 9. организује и уређује извођење наставе и испита, као и других облика рада за остваривање плана и програма свих видова студија од стране изабраних наставника и сарадника;
 10. предлаже програме основних струковних студија, основних академских студија, специјалистичких струковних студија, специјалистичких академских студија и докторских студија по одсецима, групама или смеровима;
 11. прати наставни и научни рад свих чланова и изјашњава се о њиховом раду и условима за напредовање;
 12. подноси годишњи извештај о свом раду Наставно-научном већу;
 13. обавља и друге послове предвиђене Статутом.

Катедра одлучује о питањима образовања комисије за писање извештаја за избор наставника, као и утврђивање предлога за избор. Право да одлучују имају наставници у истом или вишем звању од кандидата о чијем се звању одлучује. Катедра одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

Детаљније

1. Катедра теоријско-методолошких предмета

Шеф катедре: проф. др Верољуб Станковић;

Заменик шефа катедре: проф. др Топлица Стојановић;

Секретар катедре: Раденко Арсенијевић, асистент;

2. Катедра друштвено-хуманистичких предмета

Шеф катедре: проф. др Евагелиа Боли;

Заменик шефа катедре: проф. др Емилија Марковић;

Секретар катедре: проф. др Радомир Арсић;

3. Катедра биолошкo-медицинских предмета

Шеф катедре: проф. др Биљана Витошевић;

Заменик шефа катедре: проф. др Горан Ранковић;

Секретар катедре: доц. др Татјана Поповић-Илић;

4. Катедра индивидуалних спортова;

Шеф катедре: проф. др Драган Тоскић;

Заменик шефа катедре: проф. др Раде Стефановић;

Секретар катедре: др Слађана Милошевић, асистент;

5. Катедра методичких предмета

Шеф катедре: проф. др Веско Миленковић;

Заменик шефа катедре: проф. др Јадранка Коцић;

Секретар катедре: др Слађана Милошевић, асистент;

6. Катедра колективних спортова;

Шеф катедре: проф. др Љубиша Лилић;

Заменик шефа катедре: проф. др Хаџи Саша Илић;

Секретар катедре: др Соња Антонијевић, асистент;

7. Катедра за примењену кинезиологију;

Шеф катедре: проф. др Бранимир Мекић;

Заменик шефа катедре: проф. др Слађан Каралеић;

Секретар катедре: доц. др Милош Поповић;

Последње вести

Распоред испита за децембарски испитни рок ОАС, МАС1 и МАС2 школске 2022/2023
30 новембра, 2023By
Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на Мастер академске студије – студијски програм Физичко васпитање и спорт – DLS за школску 2023/2024 годину у четвртом конкурсном року
18 новембра, 2023By
Јединствена ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на Мастер академске студије – студијски програм Физичко васпитање и спорт – DLS за школску 2023/2024 годину у четвртом конкурсном року
17 новембра, 2023By
Пријава за студентске картице
15 новембра, 2023By

Контакт служби

Служба за студентска питања

+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за опште и правне послове

+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за материјално – финансијско пословање

+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Предстојећи догађаји

Sites We Follow