Стручни органи

Савет

Савет

Орган управљања Факултета је Савет. Надлежност Савета одређена Законом о високом образовању (члан 53.). Савет Факултета има укупно 17. чланова, од којих 9. чланова су представници Факултета, 3. су представници студената и 5. су представници оснивача. Чланове Савета представнике Факултета бира Наставно-научно веће на предлог катедри и запослених у ваннастави, јавним гласањем. Из реда наставника и сарадника је 10. чланова Савета, и 1. члан Савета запослених у ваннастави. Изабраним представником сматрају се кандидати који добију највећи број гласова. Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске установе. Влада Републике Србије именује чланове Савета у складу са Законом. Члан Савета Факултета, кога именује Влада Републике Србије, не може бити лице запослено на Факултету. Студентски парламент Факултета бира представнике у Савету Факултета на начин утврђен Статутом Студентског парламента. До конституисања Студентског парламента представнике студената бира Наставно- научно веће Факултета. Конститутивну седницу Савета, заказује и до избора председника председава најстарији члан Савета. На конститутивној седници врши се верификација мандата изабраних чланова Савета и бира се председник Савета, из реда представника Факултета. Мандат чланова Савета Факултета траје три године, а мандат чланова Савета представника студената траје једну годину. Пословником о раду Савета уређује се сазивање седнице, начин рада, доношење одлука и друга питања од значаја за рад Савета. Савет Факултета бира председника ( из реда представника Факултета ) и заменика председника из реда свих чланова Савета, тајним гласањем. Председник сазива седнице Савета и руководи њиховим радом. У случају спречености или одсутности, председника замењује заменик.

Савет факултета:

 1. доноси Статут Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 2. усваја финансијски план, извештаје о пословању и годишњи обрачун Факултета;
 3. одлучује о коришћењу средстава Факултета за инвестиције;
 4. доноси годишњи програм рада Факултета;
 5. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Наставно-научног већа;
 6. бира председника и заменика председника Савета Факултета;
 7. бира и разрешава декана Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 8. доноси одлуку о висини школарине на предлог Наставно-научног већа;
 9. подноси оснивачу извештај о пословању, најмање једанпут годишње;
 10. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 11. доноси финансијски план;
 12. врши ибор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 13. даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 14. одлучује као другостепени орган у случајевима предвиђеним Законом, Колективним уговорима и Статутом;
 15. доноси општа акта у складу са Законом;
 16. обавља и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актима Факултета;

Савет Факултета доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова, а о питањима из тачке 6. и 7. овог члана тајним гласањем.

Члану Савета Факултета може престати мандат пре истека мандатног перида:

 • на лични захтев;
 • опозивом органа који га именовао, односно изабрао под условом да нередовно и несавесно обавља дужност члана Савета Факултета.
 • наступањем околности које онемогућавају чланство у Савету ( престанак радног односа на Факултету, престанак својства студента на Факултету, услед смрти и друге околности – виша сила ).

Одлуку о престанку мандата члана Савета Факултета доноси орган који га је изабрао, односно именовао с тим да мандат престаје даном констатовања чињенице о престанку мандата и то на првој наредној седници Савета.

На упражњено место члана Савета Факултета, коме је престао мандат пре истека времена на које је изабран, бира се до истека пуног мандата, путем допунског избора нови члан Савета Факултета, по истом поступку и на начин прописан за избор члана Савета Факултета. Иницијативу за опозив члана Савета покреће Савет Факултета или орган који га је изабрао, односно именовао. Пословником о раду Савета уређују се: сазивања седница Савета, начин рада, доношење одлука и др.

Чланови

Чланови Савета из реда наставника и сарадника:

1. проф. др Бранимир Мекић, председник;
2. проф. др Биљана Витошевић, заменик председника;
3. проф. др Евагелиа Боли;
4. проф. др Раде Стефановић;
5. проф. др Веско Миленковић;
6. проф. др Топлица Стојановић;
7. проф. др Драгана Митић;
8. Никола Утвић, асистент;

Члан Савета из реда ненаставног особља

9. Биљана Станојевић, правни сарадник;

Чланови Савета из реда оснивача

10. Александра Баловић;
11. Славко Симић;
12. Иван Запорожац;
13. Горан Ковач;
14. Милан Аритоновић

Чланови Савета из реда студената

15. Иван Адамовић;
16. Светислав Стевановић;
17. Бојана Миладиновић;

Последње вести

Конкурс за доделу станова на коришћење запосленима на Универзитету у Приштини
12/07/2024By
Коначна ранг листа кандидата који су стекли право за упис на ОАС у првом конкурсном року за школску 2024/2025 годину на терет буџета РС
29/06/2024By
Јединствена ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит на Факултету за спорт и физичко васпитање у првом конкурсном року за школску 2024/2025 годину
27/06/2024By
Обавештење испита из предмета Менаџмент у спорту
11/06/2024By

Контакт служби

Служба за студентска питања

+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за опште и правне послове

+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за материјално – финансијско пословање

+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Предстојећи догађаји

Sites We Follow