Стручни органи

Савет

Савет

Орган управљања Факултета је Савет. Надлежност Савета одређена Законом о високом образовању (члан 53.). Савет Факултета има укупно 17. чланова, од којих 9. чланова су представници Факултета, 3. су представници студената и 5. су представници оснивача. Чланове Савета представнике Факултета бира Наставно-научно веће на предлог катедри и запослених у ваннастави, јавним гласањем. Из реда наставника и сарадника је 10. чланова Савета, и 1. члан Савета запослених у ваннастави. Изабраним представником сматрају се кандидати који добију највећи број гласова. Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске установе. Влада Републике Србије именује чланове Савета у складу са Законом. Члан Савета Факултета, кога именује Влада Републике Србије, не може бити лице запослено на Факултету. Студентски парламент Факултета бира представнике у Савету Факултета на начин утврђен Статутом Студентског парламента. До конституисања Студентског парламента представнике студената бира Наставно- научно веће Факултета. Конститутивну седницу Савета, заказује и до избора председника председава најстарији члан Савета. На конститутивној седници врши се верификација мандата изабраних чланова Савета и бира се председник Савета, из реда представника Факултета. Мандат чланова Савета Факултета траје три године, а мандат чланова Савета представника студената траје једну годину. Пословником о раду Савета уређује се сазивање седнице, начин рада, доношење одлука и друга питања од значаја за рад Савета. Савет Факултета бира председника ( из реда представника Факултета ) и заменика председника из реда свих чланова Савета, тајним гласањем. Председник сазива седнице Савета и руководи њиховим радом. У случају спречености или одсутности, председника замењује заменик.

Савет факултета:

 1. доноси Статут Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 2. усваја финансијски план, извештаје о пословању и годишњи обрачун Факултета;
 3. одлучује о коришћењу средстава Факултета за инвестиције;
 4. доноси годишњи програм рада Факултета;
 5. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Наставно-научног већа;
 6. бира председника и заменика председника Савета Факултета;
 7. бира и разрешава декана Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 8. доноси одлуку о висини школарине на предлог Наставно-научног већа;
 9. подноси оснивачу извештај о пословању, најмање једанпут годишње;
 10. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 11. доноси финансијски план;
 12. врши ибор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 13. даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 14. одлучује као другостепени орган у случајевима предвиђеним Законом, Колективним уговорима и Статутом;
 15. доноси општа акта у складу са Законом;
 16. обавља и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актима Факултета;

Савет Факултета доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова, а о питањима из тачке 6. и 7. овог члана тајним гласањем.

Члану Савета Факултета може престати мандат пре истека мандатног перида:

 • на лични захтев;
 • опозивом органа који га именовао, односно изабрао под условом да нередовно и несавесно обавља дужност члана Савета Факултета.
 • наступањем околности које онемогућавају чланство у Савету ( престанак радног односа на Факултету, престанак својства студента на Факултету, услед смрти и друге околности – виша сила ).

Одлуку о престанку мандата члана Савета Факултета доноси орган који га је изабрао, односно именовао с тим да мандат престаје даном констатовања чињенице о престанку мандата и то на првој наредној седници Савета.

На упражњено место члана Савета Факултета, коме је престао мандат пре истека времена на које је изабран, бира се до истека пуног мандата, путем допунског избора нови члан Савета Факултета, по истом поступку и на начин прописан за избор члана Савета Факултета. Иницијативу за опозив члана Савета покреће Савет Факултета или орган који га је изабрао, односно именовао. Пословником о раду Савета уређују се: сазивања седница Савета, начин рада, доношење одлука и др.

Чланови

Чланови Савета из реда наставника и сарадника:

1. проф. др Јадранка Коцић, председник;
2. проф. др Раде Стефановић;
3. проф. др Биљана Витошевић;
4. проф. др Драган Тоскић;
5. проф. др Слађан Каралеић;
6. проф. др Љубиша Лилић;
7. проф. др Веско Миленковић;
8. Раденко Арсенијевић, асистент;

Члан Савета из реда ненаставног особља

9. Јелена Миливојевић, референт правне слижбе;

Чланови Савета из реда оснивача

10. Славко Симић;
11. Зоран Мојсиловић;
12. Стеван Павићевић;
13. Иван Запорожац
14. Александра Баловић

Чланови Савета из реда студената

15. Вељко Милојевић;
16. Илија Пантовић;
17. Анђела Вукашиновић;

Последње вести

Распоред испита за децембарски испитни рок ОАС, МАС1 и МАС2 школске 2022/2023
30 новембра, 2023By
Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на Мастер академске студије – студијски програм Физичко васпитање и спорт – DLS за школску 2023/2024 годину у четвртом конкурсном року
18 новембра, 2023By
Јединствена ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на Мастер академске студије – студијски програм Физичко васпитање и спорт – DLS за школску 2023/2024 годину у четвртом конкурсном року
17 новембра, 2023By
Пријава за студентске картице
15 новембра, 2023By

Контакт служби

Служба за студентска питања

+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за опште и правне послове

+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за материјално – финансијско пословање

+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Предстојећи догађаји

Sites We Follow