О факултету

Историјат

Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу, основан је као Факултет за физичку културу у Приштини („Службени лист САПК“ бр. 28/79), а са радом је почео школске 1979/80 године. Кадровски и материјални потенцијали коришћени су са Смера за физичку културу при Вишој педагошкој школи у Приштини.

Године 2008. Факултет за физичку културу променио је назив у Факултет за спорт и физичко васпитање.

На Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу, закључно са 01.09.2021. године, дипломирала су 3.980 студента. Вујовић Драган је први студент који је дипломирао на овом Факултету.

Мисија

Мисија Факултета за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу је осигурање једне од водећих позиција у школовању кадрова за спорт, физичко васпитање и рекреацију кроз стварање високо-образовног стручног кадра за професоре које ће својим радом допринети:

 • побољшавању и унапређивању примене физичких активности код  деце и људи свих доба старости,
 • коришћењу телесних активности у функцији раста и развоја,
 • ефикасној примени тренажних оптерећења,
 • превенцији здравља,
 • коришћењу информација о спорту и физичком васпитању и
 • научној делатности у области примене физичких активности у спорту, физичком васпитању и рекреацији.

У обављању мисије Факултет делује и доприноси унапређењу теорије и праксе примене физичких активности и континуирано сарађује са сродним високошколским установама у Републици Србији, другим институцијама Универзитета у Приштини a и иностраним Факултетима.

Визија

Визију Факултета чини перспективно, атрактивно, савремено и проверљиво студирање применом физичке активности у спорту, физичком васпитању, рекреацији и кинезитерапији. Факултет ће представљати основу за едукацију кадрова пре свега на Косову и Метохији и за расељена лица са тих простора.

Визија Факултета је заузимање водећег места у области образовног и научног рада за кадрове за рад у васпитно-образовним, спортским и приватним институцијама у региону.

Основни циљеви и задаци високошколске установе

Општи задатак факултета

Општи задатак деловања Факултета за спорт и физичко васпитање је да савременим програмима образује високо-стручне кадрове првог, другог и трећег нивоа студија у области физичког васпитања, спорта и рекреације; да перманентно пројектује и реализује научно истраживачке пројекте проблема у области физичких активности, да обавља друге делатности за које је Факултет акредитован.

У остваривању основног задатка Факултет обједињује образовни, стручни и научни рад, као делове јединственог процеса високог образовања и тиме систематски, непрекидно доприноси развоју и унапређивању наставне делатности, задовољењу потреба, захтева и очекивања студената, запослених на Факултету, конзумената и осталих интересаната у друштвеној заједници. Приоритети у раду Факултета су испуњење општих задатака Факултета и друштвено признатих резултата рада, чиме се потврђује друштвена оправданост постојања и деловања Факултета.

Посебни задаци факултета

 • Обезбедити савремене садржаје наставних програма и адекватно окружење који студентима пружају повољности у развоју и примени знања и вештина у области физичких активности.
 • Обезбедити флексибилне садржаје наставних програма и адекватно окружење за стваралачку делатност студената у студирању, примени знања и вештина, процењивању, организацији, управљању, обучавању и контроли програма у области студија физичких активности.
 • Обезбедити садржаје наставних програма и адекватно окружење које ће обезбедити услове за креативно студирање и постизање добрих резултата у студирању, прикупљању, анализа и коришћењу чињеница о појединим научним дисциплинама у области физичких активности.
 • Обезбедити промоцију и развој специфичних дисциплина, кроз вештине слушања, писања, говорења и моторичких  испољавања у спорту, физичком васпитању и рекреацији.
 • Модификовати образовни систем Факултета у складу са Болоњским процесом и омогућити студентима да проширују своја знања по сопственом избору, бирањем изборних  предмета.
 • Непрекидно и систематски радити на унапређењу студијских програма прилагођавајући их захтевима науке, струке и тржишта.

Општи циљеви рада факултета

 • Систематским усавршавањем садржаја наставних планова перманентно осавремењивати и проширивати знања наставника, сарадника и студената;
 • Неговати тимски рад студената, наставника, сарадника и ненаставног особља;
 • Пратити савремена достигнућа и стварати боље просторне и технолошке услове за рад;
 • У раду се руководити принципима пословне и спортске етике и културе фер-плеја.
 • Базирати рад студената, наставника, сарадника и ненаставног особља на правим критеријумима вредновања рада и  резултата рада, чиме се обезбеђује ширење позитивне животне енергије и испуњавају праве вредносне норме рада и деловања у физичким активностима;
 • Поштовати академске слободе.

Посебни циљеви

Посебни циљеви Факултета су дефинисани кроз следеће циљеве:

 • Оспособити студенте да стекну академско звање на бази резултата научних и емпиријских знања и информација о физичким активностима деце различитог узраста и пола,
 • Да стечено знање ефикасно примењују у наставним активностима,
 • Овладати компетентним спортским знањем, умењима и навикама за успешно програмирање и реализацију садржаја из спорта у програмима физичког васпитања и спорта,
 • Овладати спортском праксом и стећи адекватно спортско искуство као основу за   ефикасну демонстрацију и коришћење спорта у пракси образовања ученика, као и за сопствени професионални развој,

Стеченим знањима, вештинама и навикама о физичком вежбању створити реалну основу за упис мастер академских студија и тиме омогућити даљи развој у професији, струци и научно-истраживачкој делатности.

Руководство

Декан:
др Љубиша Лилић, редовни професор
ljubisa.lilic@pr.ac.rs

Продекан за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу:
др Верољуб Станковић, редовни професор
veroljub.stankovic@pr.ac.rs

Продекан за наставу:
др Слађан Каралеић, редовни професор
sladjan.karaleic@pr.ac.rs

Sites We Follow