Студенти

Студентски парламент

Студентски парламент

Студентски парламент Факултета је орган преко кога студенти остварују своја права и заштиту својих интереса. Избор чланова Студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем.

Студентски парламент има 15 чланова. Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор. Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину.

Студента продекана именује декан Факултета, на предлог Студентског парламента. Студент продекан обавља послове који се односе на студентска питања у складу са Статутом Факултета. Начин и поступак предлагања и избора кандидата утврђује се Статутом Студентског парламента Факултета. Члану Студентског парламента коме је престао статус студента престаје мандат даном престанка статуса.

Надлежност Студентског парламента

 1. Бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента;
 2. Доноси Статут Студентског парламента;
 3. Оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента;
 4. Бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;
 5. Доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента;
 6. Разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, анализом ефикасности студирања, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права  студената и унапређивањем студентског стандарда;
 7. Организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
 8. Учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу са општим  актом који доноси Наставно-научно веће;
 9. Бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су заступљени представници студената Факултета, у складу са општим актом установе, удружења, односно Универзитета и Факултета;
 10. Усваја годишњи извештај о раду студента продекана;
 11. Усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента Факултета;
 12. Усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента.

Обавља и друге послове, у складу са Законом, Статутом и општим актима Факултета.

Чланови

 1. Петар Вукићевић,
 2. Милош Глишић,
 3. Војкан Стефановић,
 4. Милица Арсић,
 5. Оља Николић,
 6. Неда Стојановић,
 7. Никола Илић,
 8. Андрија Симоновић,
 9. Бојан Ранковић,
 10. Саша Петровић,
 11. Ања Кирилов,
 12. Далибор Радосављевић,
 13. Теодор Симовић,
 14. Марко Апостоловић,
 15. Тијан Филиповић.

Председник Студентског парламента: Петар Вукићевић

Потпредседник Студентског парламента: Милица Арсић

Чланови Студентског парламента Универзитета:

 1. Петар Вукићевић,
 2. Милица Арсић,
 3. Војкан Стефановић.

Последње вести

Конкурс за доделу станова на коришћење запосленима на Универзитету у Приштини
12/07/2024By
Коначна ранг листа кандидата који су стекли право за упис на ОАС у првом конкурсном року за школску 2024/2025 годину на терет буџета РС
29/06/2024By
Јединствена ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит на Факултету за спорт и физичко васпитање у првом конкурсном року за школску 2024/2025 годину
27/06/2024By
Обавештење испита из предмета Менаџмент у спорту
11/06/2024By

Контакт служби

Служба за студентска питања

+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за опште и правне послове

+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за материјално – финансијско пословање

+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Предстојећи догађаји

Sites We Follow