Студенти

Студентски парламент

Студентски парламент

Студентски парламент Факултета је орган преко кога студенти остварују своја права и заштиту својих интереса. Избор чланова Студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем.

Студентски парламент има 15 чланова. Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор. Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину.

Студента продекана именује декан Факултета, на предлог Студентског парламента. Студент продекан обавља послове који се односе на студентска питања у складу са Статутом Факултета. Начин и поступак предлагања и избора кандидата утврђује се Статутом Студентског парламента Факултета. Члану Студентског парламента коме је престао статус студента престаје мандат даном престанка статуса.

Надлежност Студентског парламента

 1. Бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента;
 2. Доноси Статут Студентског парламента;
 3. Оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента;
 4. Бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;
 5. Доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента;
 6. Разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, анализом ефикасности студирања, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права  студената и унапређивањем студентског стандарда;
 7. Организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
 8. Учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу са општим  актом који доноси Наставно-научно веће;
 9. Бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су заступљени представници студената Факултета, у складу са општим актом установе, удружења, односно Универзитета и Факултета;
 10. Усваја годишњи извештај о раду студента продекана;
 11. Усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента Факултета;
 12. Усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента.

Обавља и друге послове, у складу са Законом, Статутом и општим актима Факултета.

Чланови

 1. Петар Вукићевић,
 2. Милош Глишић,
 3. Војкан Стефановић,
 4. Милица Арсић,
 5. Оља Николић,
 6. Неда Стојановић,
 7. Никола Илић,
 8. Андрија Симоновић,
 9. Бојан Ранковић,
 10. Саша Петровић,
 11. Ања Кирилов,
 12. Далибор Радосављевић,
 13. Теодор Симовић,
 14. Марко Апостоловић,
 15. Тијан Филиповић.

Председник Студентског парламента: Петар Вукићевић

Потпредседник Студентског парламента: Милица Арсић

Чланови Студентског парламента Универзитета:

 1. Петар Вукићевић,
 2. Милица Арсић,
 3. Војкан Стефановић.

Последње вести

Распоред испита за децембарски испитни рок ОАС, МАС1 и МАС2 школске 2022/2023
30 новембра, 2023By
Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на Мастер академске студије – студијски програм Физичко васпитање и спорт – DLS за школску 2023/2024 годину у четвртом конкурсном року
18 новембра, 2023By
Јединствена ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на Мастер академске студије – студијски програм Физичко васпитање и спорт – DLS за школску 2023/2024 годину у четвртом конкурсном року
17 новембра, 2023By
Пријава за студентске картице
15 новембра, 2023By

Контакт служби

Служба за студентска питања

+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за опште и правне послове

+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за материјално – финансијско пословање

+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Предстојећи догађаји

Sites We Follow