Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Руски језик

Наставни план

Колоквијум

Испит

Шифра предмета
O108
ЕСПБ
7
Семестар
Други
Професор
др Раиса Цветковић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)

Циљ

Активирање и проширивање претходно стечених језичких знања, усавршавање језичких вештина читања, писања, аудирања и комуникације. Проширавање вокабулара и развијање комуникативне компетенције у оквиру тема предвиђених наставним планом и програмом. Развијање технике служења речником, као и навика самосталног учења, читања и служења стручном литературом. Увођење у језик струке. Проширавање фонда речи.

Исход

Студент поседује основна језичка знања, води једноставну конверзацију на бази вокабулара и тематике предвиђене планом и програмом, саставља краће дијалоге, поставља питања, коментарише и износи своје мишљење о датој теми или стручном тексту. Поседује способност писменог излагања о прочитаном стручном тексту и способност писања краћих формалних писама, састава/есеја. Поседује способност критичког читања стручне литературе и превођења уз помоћ речника краћих стручних текстова.