Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Моторички развој деце и омладине

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
ДИ108
ЕСПБ
5
Семестар
Први
Професор
доц. др Милош Поповић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Упознавање студената са основним фазама у развоју организма код деце и омладине и методама њиховог испитивања ради успешне примене у истраживачком раду.

Исход

Студент ће бити оспособљен да се селективно служи постојећим базама података; да самостално напише извештај, као презентацију свог научног рада везаног за област развоја и унапређења био-моторичких потенцијала појединаца. По положеном испиту студент ће бити оспособљен, да уз примену стечених знања, самостално спроводи примењена истраживања на бази усвојених метода истраживања у био-моторичком развоју.