Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Психологија са психологијом спорта

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O109
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
проф. др Миљана Павићевић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+0

Циљ

Циљ изучавања психологије је стицање знања о психологији као науци, о њеном развоју, методама и подручјима, да студенте оспособи за примену психолошких средстава и метода у васпитно образовној делатности.

Исход

Студент који успешно савлада предмет поседоваће основне информације о психологији као науци, њеним најважнијим правцима и теоријама, основним карактеристикама развоја индивидуе. Студент ће бити оспособљен да разуме различите психолошке процесе и функције и њихов утицај на понашање индивиде. Студент ће бити оспособљен да препозна утицај способности, емоција и мотивације на функционисање индивидуе, као и то како ова знања применити у препознавању спортских талената и њиховом спортском усмеравању и развоју.