Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Жена и спорт

Наставни план

План

Семинарски радови

Шаблон за семинарски рад

Теме за семинарске радове

Колоквијуми

Питања за колоквијум

Испит

Испитна питања

Шифра предмета
21.O2I6
ЕСПБ
6
Семестар
Четврти
Професор
проф. др Евагелиа Боли
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Циљ предмета је да студентима представи потребна знања о феномену женa у спорту сагледаног мултидисциплинарно са историјским и научним чињеницама.

Исход

Након положеног испита студенти су оспособљени да уочавају и препознају различитости и сличности између жена и мушкараца сагледане са историјског, морфо-функционалног, антропомоторичког, психолошког и социолошког аспекта, да повезују и примењују стечена знања у спорту. Жељени исход је да стечена знања пренесу у истраживачки простор.