Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Ритмичка гимнастика

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O3I2
ЕСПБ
6
Семестар
Пети
Професор
проф. др Драгана Алексић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Свестраном физичком и специфичном припремом доприносити васпитању и образовању студентске популације. Да се студентима, кроз теоријска и практична предавања, презентује одговарајући ниво знања и умења из ритмичке гимнастике како би иста, као вид телесног вежбања, реализовали у раду са школском децом.

Исход

Очекивани исход предмета је да студент, стеченим знањима и умењима ,може компетентно да иста стручно објасни, демонстрира и методски правилно пренесе школској деци свих узраста.