Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта

Примењена биомеханика

Шифра предмета
Д505
ЕСПБ
5
Семестар
Први
Професор
проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+1

Циљ

Упознавање студената са: законитости на којима се заснива развој биомеханике као и методама које су условиле појаву и развој спорта.

Исход

Студенти ће стећи знања ради професионалне едукације и развијање критичке свести. Студенти ће бити оспособљени за разумевање значаја кретања, самосталан рад и даље стручно усавршавање.