Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Планирање и програмирање у рекреацији

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
ДИ114
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
проф. др Јадранка Коцић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Упознавање студената са елементима планирања и програмирања трансформационих процеса у подручју спортске рекреације, имајући у виду специфичности друштвене и радне средине, структуру становништва, потребе, могућности, услове и интересе појединаца и друштва у целини. Упознавање студената са дијагностичким процедурама у области физизичке културе и оспособљавање за практичну примену истих.

Исход

Студенти су оспособљени да практично и теоријски примене стечена знања у области организације, дијагностике, прогнозирања, дозирања и примене широког спектра спортско-рекреативних активности, као и за даљи самосталан рад и стручно усавршавање.