Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Мултиваријантна статистика

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
Д510
ЕСПБ
6
Семестар
Први
Професор
проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+1

Циљ

Основни циљ предмета је да се студентима пруже научне информације, знања и умећа из мултиваријантне статистике како би се максимално оспособили за праћење савремених достигнућа у разнородним истраживањима у овој области.

Исход

Студенти ће бити оспособљени да прате и примењују савремене методе у циљу перманентног праћења развоја науке.