Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Методика спортског тренинга

Шифра предмета
O307
ЕСПБ
6
Семестар
Шести
Професор
проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+1

Циљ

Стицање практичних знања о тренажном процесу у спорту.

Исход

Студенти ће бити оспособљени: да примене стечено теоријско знање у тренажном процесу; да теоријским знањима буду оспособљени за успешно планирање и програмирање рада са селекцијама; да познају релевантне показатеље успешности у спорту и примене знања у селекцији за одеређену грану спорта; да упознају средства и методе тренинга и посебно динамику тренажног оптерећења.