Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Методика физичког васпитања

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
O405
ЕСПБ
9
Семестар
Осми
Професор
проф. др Веско Миленковић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
5+4

Циљ

Оспособљавање студената за примену општих методичких поступака из подручја физичког васпитања са општим теоријским и практичним информацијама везаним за васпитно-образовни рад у организацијама васпитања и образовања са циљем да успешно користе стечена знања у свим степенима васпитања и образовања.

Исход

Након положеног испита студенти ће бити оспособљени за самостално планирање и извођење стручних послова у свим узрастима деце и омладине у предшколским и школским васпитно-образовним организацијама,као и за самостално перманентно усавршавање.