Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Истраживања у примењеној биологији

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
Д512
ЕСПБ
6
Семестар
Први
Професор
проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Основни циљ предмета је да се студентима пруже информације и знања о истраживањима у примењеној биологији у спорту у функцији њихове примене у извођењу наставе из физичког васпитања и спорта.

Исход

По успешном завршетку овог курса студенти ће бити оспособљени да познавањем основних биолошких законитости раста и развоја организма боље и ефикасније направе избор вежби у настави и спортским клубовима.