Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Акробатика

Наставни план

Семинарски радови

Предиспитне обавезе

Испит

Шифра предмета
O3I1
ЕСПБ
10
Семестар
Пети
Професор
ван. проф. др Хаџи Саша Илић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Стицање теоријских и практичних знања о спортској гимнастици као олимпијском спорту са једне и вежби на справама у настави физичког васпитања са друге стране.

Исход

Студенти ће стећи знања за: квалитетније спровођење школског програма, реализацију дела гимнастичких програма у школским спортским друштвима, примена садржаја акробатике у различитим сценским активностима (позориште, филм, циркус).