Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Физиологија са физиологијом спорта

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O204
ЕСПБ
6
Семестар
Трећи
Професор
проф. др Војкан Несторовић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Упознавање студената са основама физиологије човека и основним принципима функционисања органских система и физилошким процесима који се одвијају у организму при различитом интензитету физичке активности. Упознавање са тестовима за процену физичке радне способност. Разумевање адаптационих механизама на различите облике физичке активности.

Исход

Студенти који успешно савладају програм из овог предмета треба да познају функцију појединих органских система како у миру тако и при физичком наспору, првенствено кардиоваскуларног, респираторног и локомоторног система. Потребно је да познају тестове за функционално испитивање који се могу применити у току тренажног процеса. Након положеног испита студенти ће бити способни за примену стечених теоријских и стручних знања.