Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Примењена биомеханика

Шифра предмета
Д514
ЕСПБ
6
Семестар
Други
Професор
проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+1

Циљ

Упознавање студената са: законитости на којима се заснива развој биомеханике као и методама које су условиле појаву и развој физичког васпитања, спорта и кинезитерапије.

Исход

Студенти ће стећи знања ради професионалне едукације и развијање критичке свести. Студенти ће бити оспособљени за разумевање значаја кретања, самосталан рад и даље стручно усавршавање