Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Педагогија

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
O104
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
проф. др Радомир Арсић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+0

Циљ

Циљ предмета је усвајање општих, теоријских и практичних знања из области педагогије са дидактиком, као науком која се бави проучавањем васпитања и образовања личности, односно коришћење педагошких и дидактичких принципа у наставном процесу за наставни предмет физичко васпитање.

Исход

На крају студенти треба да овладају педагошко-дидактичким знањима неопходним за наставни процес, имају професионалне вештине наставника на свим степенима образовања (предшколско, основношколско и средњешколско), да користе усвојене садржаје из предмета како би могли креативно, стваралачки и критичко да делују, процењују и решавају проблеме у педагошком раду, као и да буду оспособљени за самостално и целоживотно самообразовање.