Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Биомеханика

Наставни план

Семинарски радови

Колоквијум

Испит

Шифра предмета
О204
ЕСПБ
6
Семестар
Трећи
Професор
доц. др Јасна Поповић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Применити познавања из анатолије и то сундесмологије, миологије и остеологије те исто преко кинематике и динамике као физичких метода применити у анализи покрета, кратења уопште и анализи
појединих ставова човека. Компјутерском симулацијом приступити изради плантограма, бипедалном ходу, одређивању равнотеже човека преко површина ослонца и дефинисања тежишта тела. Анализа процеса дисања како удисаја тако и издисаја те анализирати покрете мускулатуре одговорне за тај процес. Проучавати функцију појединих мишића и мишићних група при покретима сегмената тела и тела уопште. Приказ биомеханичких каратеристика бипедалног хода уз понашанје и анализу раменог и карличног појаса те кичменог стуба.

Исход

После исшпита студенти су у стању да решавају одређене задатке који су у вези и са локомоцијом али исто тако и са спортским активностима а ради унапређења истих, како у смислу добијанја најекономичнијег покрета са најмањим утрошком енергије уз оствариванје најбољих резултата тако и ради бољег резултата током такмичења и уопште бављења спосртским активностима. Резултате могу контролисати преко посебних програма у рачунару са убацивањем неопходних параметара те да на основу добијених резултата доведу до напретка како у тренажном тако и у такмичарском смислу.