Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Педагогија

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O304
ЕСПБ
6
Семестар
Шести
Професор
проф. др Весна Минић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+0

Циљ

Циљ студијског програма јесте овладавање основним знањима из области педагогије; Упознавање са педагогијом као науком и научним системом и методолошким оквирима проучавања педагошких појава; Развијање педагошког мишљења, ставова и вредности; Богаћење и развијање педагошког речника; Оспособљавање за даље педагошко образовање и овладавање сложенијим садржајима педагошке науке.

Исход

Након положеног испита студенти поседују знања која омогућавају разумевање суштине васпитања и основних педагошких идеја које су допринеле развоју педагогије као науке; оспособљени су за коришћење педагошке терминологије, као и развијање интереса за продубљеније изучавање педагошке науке и новина у њој; такође су оспособљени и за примену стечених знања у пракси.