Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Олимпизам

Шифра предмета
21.O2I4
ЕСПБ
6
Семестар
Четврти
Професор
доц. др Драгана Митић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Да студенте кроз предавања и консултације упозна са Олимпијским покретом, Олимпијским играма, Међународним олимпијксим комитетом, Националним олимпијским комитетом, као и са основама Олимпизма и институцијама у области олимпијског васпитања и образовања. Дакле, један од основних циљева наставе Олимпизма, јесте усвајање нових знања из овог подручја као саставног дела спортске делатности.

Исход

Након положеног испита студенти поседују знања о општој култури и Олимпизму. Оспособљени су да стечена знања из Олимпизма користе за успешно савладавање осталих програмских испита на факултету, као и да врше операционализацију стечених знања у пракси