Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта 2021

Методологија истраживања у физичком васпитању и спорту 2

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.D503
ЕСПБ
5
Семестар
Први
Професор
проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+1

Циљ

Основни циљ предмета је да се студентима пруже научне информације, знања и умећа из мултиваријантне статистике како би се максимално оспособили за праћење савремених достигнућа у разнородним истраживањима у овој области.

Исход

Студенти су оспособљени да прате и примењују савремене методе у циљу перманентног праћења развоја науке.