Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта 2021

Завршни мастер рад

Наставни план

План

Семинарски радови

Теме за семинарске радове

Испит

Испитна питања

Шифра предмета
21.D5082
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
0+0

Циљ

Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабране области. Основни циљ предмета је да студентима пружи основне научне информације, терминологију и знања из истраживања у физичком васпитању и спорту као и да продуби теоретска и практична знања. Такође циљ предмета је да упозна и припреми студенте за самостални истраживачки рад, дефинисање проблема, критичко и научно размишљање и решавање практичних проблема у области физичког васпитања и спорта.

Исход

Студенти су оспособљени да се самостално баве научно – истраживачким радом и поседују теоријска и
практична знања о писању и спровођењу научних истраживања. Кроз самостално коришћење литературе,
студенти проширују знања из изабране области и проучавају различите методе и радове који се односе на
сличну проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да спроводе анализе и идентификују проблеме у оквиру задате теме.