Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Анатомија

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O104
ЕСПБ
6
Семестар
Први
Професор
проф. др Здравко Витошевић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Упознати студенте са основама о грађи човековог тела. У практичном делу упознати их визуелно и тактилно са основним деловима човековог тела.

Исход

Након полагања испита студент има основна знаља из анатомије човека а нарочито локомоторног апарата.