Други

Семестар

Д514Примењена биомеханика

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Д515Кинезитерапија

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

ДИ111Предшколски и школски спорт и рекреација

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ112Рекреација особа треће доби

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : доц. др Милош Поповић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ113Спортска рекреација и рехабилитација

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : доц. др Татјана Поповић Илић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ114Планирање и програмирање у рекреацији

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Јадранка Коцић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ115Здравствена физичка активност

Семестар : Други
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ116Спорт и рекреација особа са инвалидитетом

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : доц. др Милош Поповић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

Search For Courses