Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Спортска гимнастика

Наставни план

Семинарски радови

Предиспитне обавезе

Испит

Шифра предмета
О304
ЕСПБ
6
Семестар
Шести
Професор
ван. проф. др Хаџи Саша Илић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+4

Циљ

Стицање теоријских и практичних знања о спортској гимнастици као олимпијском спорту са једне и вежби на справама у настави физичког васпитања са друге стране.

Исход

Студенти су оспособљени: да примене стечено теоријска и практична знања за планирање, програмирање и реализацију часова из програма вежби на справама за основне и средње школе, за планирање, програмирање и реализацију тренинга у раду са почетничким групам и групама развојне гимнастике у спортској гимнастици, да владајуи правилима суђења у спортској гимнастици, да учествују у процесу селекције деце за спортску гимнастику и да учествују у организацији такмичења у спортској гимнастици.