Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Рекреација особа са инвалидитетом

Наставни план

Семинарски радови

Теме за семинарске радове

Испит

Шифра предмета
O4I2
ЕСПБ
4
Семестар
Седми
Професор
доц. др Драгана Митић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+2

Циљ

Упознавање студената са организационим и суштинским укључивањем особа са инвалидитетом у систем упражњавања спортско-рекреативних активности у складу са могућностима и интеесима појединаца. Разумевање сложености и специфичности рада са особама са инвалидитетом. Усвајање специфичних знања у вези планирања, организовања и спровођења спортско-рекреативних активности за особе са инвалидитетом.

Исход

Студенти ће бити упознати са организационим облицима и могућностима примене спортско-рекреативних активности особа са инвалидитетом у савременом друштву, као и аа применом адаптивног физичког вежбања (АФВ) у функцији психосоматске терапије.Након завршеног курса студенти ће бити у стању да планирају, организују, примењују и спроводе различите програме спортско-рекреативних активности за особе са
инвалидитетом.