Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Предшколски и школски спорт и рекреација

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
ДИ111
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
Проф. др Зоран Савић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Основни циљ предмета је да се студентима пруже информације и знања о „Предшколском и школском спорту и рекреацији“ у функцији њихове примене у извођењу наставе из физичког васпитања и спорта.

Исход

Студенти ће стећи знања ради опште културе, професионалне едукације и овладати законитостима у предшколском и школском спорту и рекреацији, и бити оспособљени за даљи самосталан рад и стручно усавршавање.