Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта

Методика програмирања тренинга

Шифра предмета
Ди91
ЕСПБ
5
Семестар
Први
Професор
проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Стицање практичних знања о тренажном процесу у спорту.

Исход

Студенти ће бити оспособљени: да примене стечено теоријско знање у тренажном процесу; да буду оспособљени за успешно планирање и програмирање рада са селекцијама.