Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Истраживања у примењеној психологији

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
ДИ107
ЕСПБ
5
Семестар
Први
Професор
проф. др Миљана Павићевић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Циљ изучавања психологије је оспособљавање студената за разумевање основних психолошких функција и процеса, њиховог развоја и утицаја на формирање личности. Посебан циљ јесте оспособљавање за рад у области спорта, односно стицање знања о томе како различите психолошке функције утичу на спортску ефикасност.

Исход

Студент који успешно савлада предмет поседоваће основне информације о психологији као науци, методама које се у њој примењују. Студенти ће бити упознати са утицајем емоционалних, мотивационим аспектима у спорту, односом између когнитивне, конативне и моторичке сфере. Студенти ће бити упознати са утицајем анксиозности и стреса на спортско постигнуће, као и са основним одредницама функционисања спортске групе као колектива и значајем комуникације и групне кохезивности за спортско постигнуће.