Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Дидактика

Наставни план

План

Семинарски радови

Теме за семинарске радове

Испит

Испитна питања

Шифра предмета
21.O202
ЕСПБ
3
Семестар
Трећи
Професор
проф. др Весна Минић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
1+0

Циљ

Усвајање општих теоријских и практичих знања из области дидактике као науке које се баве проучавањем васпитања личности односно наставом као процесом најсистематичнијег и најорганизованијег васпитања и образовања. Основни циљ наставног предмета реализује кроз три групе задатака:
Образовни задатак састоји се у стицању фундаменталних педагошко-дидактичких научних знања о факторима, процесу, методама и принципима васпитања личности; школи и школском систему; облицима наставног рада, наставним методама, дидактичким принципима, врстама и системима наставе, етапама наставног процеса; одликама наставничког позива и компетенцијама савременог наставника, тренера.
Васпитни задатак састоји се у усвајању друштвених и хуманистичких вредности, неговању смисла за демократичност и толеранцију у настави и васпитном процесу, формирању моралне свести и савести реализацијом наставних садржаја, формирању свести о улози и значају физичког васпитања у развоју идивидуе, неговању сарадње и тимског рада у настави.
Функционални задатак остварује се у активном стицању знања, интелектуалном осамостаљивању, подстицању критичког мишљења и истраживачког односа према педагошкој науци и непосредној педагошкој ставрности.

Исход

Након положеног испита студенти владају педагошко-дидактичким знањима и имају развијене професионалне вештине наставника и тренера; правилно педагошки поступају у васпитно- образовном раду и тренажном процесу; креативно, стваралачки и критички делују у процесу наставе, процењују и решавају проблеме у педагошкој стварности и оспособљени су за успешно перманентно самообразовање.