Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Активности у природи

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
O105
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
доц. др Јасна Поповић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+5

Циљ

Предмет има за циљ да студентима омогући стицање научних, стручних и моторичких информација које студентима омогућују да се стваралачки укључују у педагошку, рекреативну и спортску праксу у домену активности у природи.

Исход

Након положеног испита студенти ће се оспособити за практичну примену стечених знања у васпитно образовним и спортским организацијама.