Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Теорија физичке културе

Наставни план

План

Семинарски радови

Упутство за израду семинарског рада

Шаблон за семинарски рад

Теме за семинарске радове

Колоквијуми

Питања за колоквијум

Испит

Питања за усмени део испита

Шифра предмета
21.O102
ЕСПБ
4
Семестар
Први
Професор
проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+0

Циљ

Упознавање студената са: теоретски ставови и законитости на којима се заснива развој физичке културе као и законитости које су условиле појаву и развој физичког васпитања, спорта и рекреације од најстаријих времена до данас.

Исход

Студенти ће стећи знања ради опште културе, професионалне едукације и развијање критичке свести. Студенати ће бити оспособљени за разумевање значаја физичке активности и физичког вежбања, самосталан рад и даље стручно усавршавање.