Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Програмирање у спортској рекреацији

Шифра предмета
21.O3I5
ЕСПБ
6
Семестар
Шести
Професор
проф. др Јадранка Коцић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Упознавање студената са елементима планирања и програмирања трансформационих процеса у подручју спортске рекреације, имајући у виду особености друштвене и радне средине, структуру становништва, потребе, могућности, услове и интересе појединаца и друштва у целини.

Исход

Студенти су оспособљени да практично и теоријски примене стечена знања у области организације, дијагностике, прогнозирања, дозирања и примене широког спектра спортско-рекреативних активности.