Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Биологија

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O201
ЕСПБ
6
Семестар
Трећи
Професор
проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Упознавање студената са основама развоја човека, развојем функционалних система и њиховим одговором на различити интензитет вежбања, имплементацијом вежбања у превентиви и одржавању доброг здравља, али и као део нефармаколошке терапије неких најчешћих поремећаја здравља, са морфолошким и физичким разликама и специфичностима жена у спорту, и улогом генетике у разумевању интеракције физичке активности, здравља и болести.

Исход

Након положеног испита студенти су оспособљени за примену стечених теоријских и стручних знања у прилагођавању вежбања различитим периодима развоја човека, као и за препознавање и конструисање ендогених и егзогених утицаја на организам у одговору на вежбање.